FOODIE portál si klade za cíl vytvořit jednotné webové prostředí pro integraci nejrůznějších dat vztahující se k zemědělským podnikům, která obvykle pocházejí z různých zdrojů a lze je jen obtížně propojovat. Jedná se jak o informace poskytované MZe či kontrolními organizacemi (Registr půdy LPIS) a z nich vyplývající legislativně povinná omezení (požadavky cross-compliance, DZES, nitrátová směrnice), obecně platná data vztahující se k hospodaření s půdou (půdní mapy, data katastru nemovitostí, vymezení vodních ploch, cestní sítě) plus celá řada dalších dostupných mapových a datových zdrojů, tak samozřejmě faremní údaje samotných zemědělských podniků např. z agronomické evidence (osevní plány, záznamy o provedených aplikacích, mechanizační zásahy, …). Kromě uvedených podkladů se nabízí také využití údajů z moderních technologií využívaných pro zefektivnění hospodaření na půdě, jako jsou nástroje precizního zemědělství - navigační systémy, variabilní aplikace, senzorové systémy, výsledky mapování pozemků dálkovým či pozemním průzkumem, údaje o provozu strojů nebo případně záznamy o průběhu povětrnostních podmínek a mikroklima porostů z meteorologických čidel. Veškeré neveřejné informace jsou přístupné pouze registrovaným zemědělských subjektům, zatímco otevřená data budou volně dostupná v mapové prohlížečce bez přihlášení.

 

Věříme, že právě integrace všech dostupných informací ze zemědělského podniku umožňuje identifikovat kritická místa hospodaření na půdě, která jsou při běžném provozu a postupném nasazování pokročilých technologií lokálně cíleného hospodaření jen obtížně zachytitelná. Koncentrace těchto podkladů na jednom místě a jejich zpracování pomocí GIS nástrojů poskytuje dostatečný přehled pro uživatele a umožňuje nasazení pokročilých analýz jako podporu každodenního rozhodování uživatelů (farmářů, agronomů, mechanizátorů) v návaznosti na průběh počasí, agrotechnických lhůt a stále významnějších omezení při zemědělské činnosti.